Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

RPO

rpo

Projekt:
„Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie”

Dnia 27 czerwca 2014r. Pani Danuta Śliwa – Dyrektor SPSZOZ „Zdroje” podpisała umowę nr UDA-RPZP.07.03.01-32-001/14-00 na dofinansowanie Projektu „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie”.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie kolejny już raz został Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Projekt realizowany jest w Osi Priorytetowej 7 „Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia”.
Działanie 7.3 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.
Poddziałanie 7.3.1 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”.
Całkowita wartość Projektu wynosi 13 855 837,00 PLN w tym:
5 195 938,87 PLN – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
5 195 938,88 PLN – środki budżetu państwa;
3 463 959,25 PLN – wkład własny.
Projekt zostanie zrealizowany w terminie do – 30.09.2015 r.

Realizacja Projektu ma na celu zapewnienie właściwej jakości i kompleksowości usług medycznych, zwłaszcza w zakresie świadczeń w specjalistycznych oddziałach i poradniach dziecięcych, gwarantowanych nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i leczniczym. Obejmuje dostawy i montaż wyposażenia, sprzętu, i urządzeń medycznych do pawilonów szpitalnych nr 15,16,17, 1A i 2C (1 piętro) w ramach tworzonego w SPS ZOZ „Zdroje” Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem.
Łącznie zakupionych zostanie 486 sztuk sprzętu i urządzeń medycznych, w tym 209 sztuk sprzętu specjalistycznego.