Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  § 4 ust. 16 i 17: „Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu. Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”.

Sygnalizacje potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju : https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/