Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Praca

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 13.01.2017r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 3/2017 dokonano wyboru następujących ofert:

 

 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa podmiotu lub osoby
1. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii dziecięcej Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Maria Szpiek, ul. Ofiar Oświęcimia 4/77, 71-503 Szczecin
     
2. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii dziecięcej Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożena Petri, ul. Cedrowa 18c, 70-776 Szczecin
3. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii i reumatologii Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Szałkowska, 70-763 Szczecin, ul. Tarniny 7
     
4. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii i reumatologii Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Dzieński, 72-003 Dobra, ul. Konwaliowa 1
     
5. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii i gastroenterologii Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Korlatowicz-Bilar, 71-237 Bezrzecze, ul. Jaspisowa 7
6. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii i gastroenterologii Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krystyna Korycka-Żur, 72-003 Dobra, ul. Jesienna 13a
     
7. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii i gastroenterologii Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aneta Gębala, 70-136 Szczecin, 9-Maja 1/21
 

 

   
8. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii dziecięcej Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Halina Liminowicz, 70-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 13b/9
9. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Misiuna, 70-776 Szczecin, ul. Cedrowa 7a
     
10. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Korasiak, 70-796 Szczecin, ul. Tarpanowa 4/9
     
11. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Antoszewski, 70-896 Załom, ul. Akacjowa 18a
12. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Robert Bilicki, 72-001 Kołbaskowo, Siadło Dolne 38
13. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jan Wojciech Kołodziej, 71-430 Szczecin, ul. Moniuszki 2/2
14. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej NZOZ KaJaMed N. Kacperski i K. Jachimiak, 71-042 Szczecin, ul. Gorlicka 52
15. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksandra Kuriata, 71-791 Szczecin, ul. Fiordów 18/2
16. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej Indywidualna Praktyka Lekarska Adrian Litewka, 73-108 Kołbaskowo, oś. Zalesie 22
17. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Stanisław Paradowski, 70-896 Załom, ul. Klonowa 4
18. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krystyna Roguska, 71-421 Szczecin, ul. Wyzwolenia 103/7
19. Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sławomir Zacha, 70-776 Szczecin, ul. Walecznych 90/1

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa opieki nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego

dr n. med. Paweł Gonerko

************************************

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”  w  Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2017r. do maksymalnie 28.02.2022r.

Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zespole wyjazdowym specjalistycznej karetki „N” SPS ZOZ „ZDROJE”

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 08.02.2017 lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 14.02.2017r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:

 1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
 2. jakość udzielanych świadczeń,
 3. kwalifikacje oferenta
 4. zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń
 5. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 20.02.2017r. do 28.02.2017r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze :protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

Oferta – pobierz
Szczegółowe warunki postępowania – pobierz
Umowa o udzielenie zamówienia – pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania – pobierz


Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2017r.  maksymalnie do 28.02.2022r.

Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: doradcy laktacyjnego; technika analityki medycznej; technika RTG; mgr fizjoterapii; psychologa w Centrum Psychiatrycznym

Usługi w zakresie wykonywania innych świadczeń w szkole rodzenia; aptece oraz świadczeń w aptece wraz z koordynacją;

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 08.02.2017r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 14.02.2017r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:

 1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
 2. jakość udzielanych świadczeń,
 3. kwalifikacje oferenta
 4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 20.02.2017r. do 28.02.2017r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

Oferta – pobierz
Szczegółowe warunki postępowania – pobierz
Umowa o udzielenie zamówienia – pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania – pobierz


Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2017r.  maksymalnie do 28.02.2022r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w formie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziałach: Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii; Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych; Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci; Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii; Położnictwa i Ginekologii; Chorób Wewnętrznych; Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej; III Ogólnopsychiatrycznym; V Ogólnopsychiatrycznym; VI Psychiatrycznym, Rehabilitacyjnym; Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym; Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz i izbami przyjęć;

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 03.02.2017r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 13.02.2017r do godz. 14.00
Kryteriami oceny ofert będą:

 1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
 2. jakość udzielanych świadczeń,
 3. kwalifikacje oferenta
 4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 20.02.2017r. do 28.02.2017r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

Oferta – pobierz
Szczegółowe warunki postępowania – pobierz
Umowa o udzielenie zamówienia – pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania – pobierz
Szczegółowe warunki postępowania – pobierz


Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2017r.  maksymalnie do 28.02.2022r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych oraz koordynacji pracy zespołu w: zespole specjalistycznych poradni dla kobiet, zespole poradni okulistycznych, poradni medycyny sportowej; dziennym oddziale otolaryngologicznym;

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w poradniach: urazowo-ortopedycznej; pulmonologicznej przy ul. Św. Wojciech7; otolaryngologicznej; neurologicznej dla dzieci w Ośrodku rehabilitacji dzieci i młodzieży przy ul. M. Składowskiej-Curie; nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej; zespole specjalistycznych poradni dla kobiet; zespole poradni okulistycznych; Poradni medycyny sportowej;  przyszpitalnej poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych; przyszpitalnej poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży; Centrum Psychiatrycznym oraz oddziale opiekuńczo-leczniczym

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 03.02.2017r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 13.02.2017r do godz. 14.00
Kryteriami oceny ofert będą:

 1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
 2. jakość udzielanych świadczeń,
 3. kwalifikacje oferenta
 4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 20.02.2017r. do 28.02.2017r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

Oferta – pobierz
Szczegółowe warunki postępowania – pobierz
Umowa o udzielenie zamówienia (lekarz) – pobierz
Umowa o udzielenie zamówienia (lekarz kierujący poradnią) – pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania (lekarz) – pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania (lekarz kierujący poradnią) – pobierz


Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2017r.  maksymalnie do 28.02.2022r.

Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek i położnych;

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 27.01.2017r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 10.02.2017r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:

 1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
 2. jakość udzielanych świadczeń,
 3. kwalifikacje oferenta
 4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 20.02.2017r. do 28.02.2017r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

 

Oferta – pobierz
Szczegółowe warunki postępowania – pobierz
Umowa o udzielenie zamówienia – pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania – pobierz


W związku z dużą ilością zapytań do treści umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz szczegółowego opisu przedmiotu postępowania termin składania ofert w konkursie na:

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz koordynacji pracy personelu i pełnienia dyżurów medycznych w Oddziałach: I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii; Urologicznym; Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych; Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci; Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii; Okulistycznym; Położnictwa i Ginekologii; Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii wraz z Centrum Leczenia Oparzeń; Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii; Klinicznym Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć; Anestezjologii dla Dzieci; Chorób Wewnętrznych; Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej; Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym wraz i izbami przyjęć;

Usługi w zakresie  wykonywania świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz koordynacji pracy personelu i pełnienia dyżurów medycznych w: Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;

zostaje przedłużony do dnia 31.01.2017r. do godz. 14

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  „Zdroje”

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2017r.  maksymalnie do 28.02.2022r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz koordynacji pracy personelu i pełnienia dyżurów medycznych w Oddziałach: I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii; Urologicznym; Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych; Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci; Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii; Okulistycznym; Położnictwa i Ginekologii; Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii wraz z Centrum Leczenia Oparzeń; Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii; Klinicznym Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć; Anestezjologii dla Dzieci; Chorób Wewnętrznych; Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej; Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym wraz i izbami przyjęć;

Usługi w zakresie  wykonywania świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz koordynacji pracy personelu i pełnienia dyżurów medycznych w: Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 12.01.2017r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 25.01.2017r do godz. 14.00
Kryteriami oceny ofert będą:

 1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
 2. jakość udzielanych świadczeń,
 3. kwalifikacje oferenta
 4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 20.02.2017r. do 28.02.2017r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

Oferta – pobierz
Szczegółowe warunki postępowania – pobierz
Umowa o udzielenie zamówienia – pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania – pobierz


W związku z dużą ilością zapytań do treści umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz szczegółowego opisu przedmiotu postępowania termin składania ofert w konkursie na:

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziałach: I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii, Urologicznym, Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych, Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci, Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii, Kardiologii Dziecięcej,  Okulistyczny, Położnictwa i Ginekologii, Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii, Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, Klinicznym Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć, Anestezjologii dla Dzieci, Chorób Wewnętrznych, Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, III Ogólnopsychiatrycznym, V Ogólnopsychiatrycznym, VI Psychiatrycznym, Rehabilitacyjnym, Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym wraz i izbami przyjęć;

Usługi w zakresie  wykonywania świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w: Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

zostaje przedłużony do dnia 31.01.2017r. do godz. 14

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  „Zdroje”

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2017r.  maksymalnie do 28.02.2022r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziałach: I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii, Urologicznym, Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych, Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci, Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii, Kardiologii Dziecięcej,  Okulistyczny, Położnictwa i Ginekologii, Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii wraz z Centrum Leczenia Oparzeń; Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, Klinicznym Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć, Anestezjologii dla Dzieci, Chorób Wewnętrznych, Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, III Ogólnopsychiatrycznym, V Ogólnopsychiatrycznym, VI Psychiatrycznym, Rehabilitacyjnym, Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym wraz i izbami przyjęć;

Usługi w zakresie  wykonywania świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w: Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 12.01.2017r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 25.01.2017r do godz. 14.00
Kryteriami oceny ofert będą:

 1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
 2. jakość udzielanych świadczeń,
 3. kwalifikacje oferenta
 4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 20.02.2017r. do 28.02.2017r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

Oferta – pobierz
Szczegółowe warunki postępowania – pobierz
Umowa – pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania – pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu postępowania – pobierz


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie

poszukuje Lekarza chętnego do pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą przyjęć

Warunki umowy ( forma umowy i wynagrodzenie) – do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w Dziale Kadr i Płac SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, Szczecin (budynek Administracji pokój 19,20 ) lub przesyłanie na adres e-mail  a.marszalek@zoz-zdroje.pl


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” zatrudni osobę  do pracy na stanowisku

doradca laktacyjny

Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagane doświadczenie: praca w podobnym charakterze

Warunki umowy ( forma umowy i wynagrodzenie) – do uzgodnienia

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w Dziale Kadr i Płac SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, Szczecin (budynek Administracji pokój 19,20 ) lub przesyłanie na adres e-mail  a.marszalek@zoz-zdroje.pl


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

KIEROWCA

Wymagania:

– uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Oferujemy:

 • formę umowy do uzgodnienia,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem 91 88-06-223.


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” zatrudni osobę  do pracy na stanowisku

tech. fizjoterapii lub mgr fizjoterapii/rehabilitacji

Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagane doświadczenie: praca w podobnym charakterze

Wymagane umiejętności : uprawnienia do wykonywania rehabilitacji neurorozwojowej – metoda Vojty lub/i Bobath

Oferujemy: umowę na zastępstwo

wynagrodzenie: do uzgodnienia

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 91 487-03-71 – p. Bożena Budzińska


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie

zatrudni

Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza będącego w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarzy chcących odbywać specjalizację z dziedziny psychiatrii w trybie rezydentury w naszej placówce.

Warunki umowy ( forma umowy i wynagrodzenie) – do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w Dziale Kadr i Płac SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, Szczecin (budynek Administracji pokój 19,20 ) lub przesyłanie na adres e-mail  a.jankowska@zoz-zdroje.pl


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” zatrudni osobę  do pracy na na stanowisko

ELEKTRYK

Wymagane wykształcenie: średnie techniczne

Wymagane doświadczenie: praca w zawodzie minimum 1 rok

Wymagane umiejętności i uprawnienia:

E – sprężarki o mocy powyżej 20 kW

E – urządzenia, instalacje i  sieci elektroenergetyczne do 1 kW

Oferujemy:

umowę o pracę

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  91 88 06  309 – Pan Edward Smólski


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

OKULISTA. Oddział Okulistyczny ZOZ Zdroje w SZCZECINIE zatrudni okulistę zainteresowanego chirurgią odcinka przedniego oka, w tym leczeniem zeza, iniekcjami wewnątrzgałkowymi i laseroterapią m.in. retinopatii wcześniaczej. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail j.sowinska@zoz-zdroje.pl lub telefoniczny 918806331 (374).


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

zatrudni lekarza- pediatrę w Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej

Wymagana specjalizacja z pediatrii (również I stopnia) lub ukończony drugi rok specjalizacji z pediatrii.

Warunki umowy- do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail kadry_place@zoz-zdroje.pl
lub o kontakt telefoniczny pod nr (91) 88 06 387


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” poszukuje osób do pracy na stanowisku

lekarz specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej  lub
 • ortopedii i traumatologii  lub
 • neurologii   lub
 • reumatologii  lub
 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu  lub
 • rehabilitacji ogólnej  lub
 • rehabilitacji  lub
 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii  lub
 • fizjoterapii i balneoklimatologii   lub
 • balneologii   lub
 • balneologii i medycyny fizykalnej  lub

lekarz za specjalizacją I st.  w dziedzinie:

 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu  lub
 • rehabilitacji ogólnej  lub
 • rehabilitacji   lub
 • rehabilitacji medycznej  lub
 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii   lub

lekarz /minimum ukończony drugi rok specjalizacji / w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej   lub
 • balneologii i medycyny fizykalnej

Warunki zatrudnienia :        do uzgodnienia

Termin rozpoczęcia pracy:   od  zaraz


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” poszukuje osób do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA DS EPIDEMIOLOGII

Oferujemy:

 • formę umowy do uzgodnienia,
 • wymiar czasu pracy do uzgodnienia,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223, 91 88-06-267 lub 91 88-06-287.


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” poszukuje osób do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub na zlecenie,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.