Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Praca

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” poszukuje osób do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA

Oferujemy:

  • umowę o pracę lub na zlecenie,
  • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.

****************************************

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 15.04.2015r. do 28.02.2017r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci;

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w formie pełnienia dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek, położnych;

Usługi w zakresie wykonywania innych świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 18.03.2015r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 27.03.2015r do godz. 14.00

Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 02.04.2015r. do 14.04.2015r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom,
o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

oferta na świadczenia zał. nr 1

oferta na świadczenia zał. nr 2

szczegółowe warunki postępowania zał. nr 3

szczegółowy opis przedmiotu postępowania zał. nr 4

szczegółowy opis przedmiotu postępowania zał. nr 5

wzór umowy lekarz zał. nr 6

wzór umowy pielęgniarka zał. nr 7

wzór umowy rehabilitacja zał. nr 8

***********************

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 24.03.2015r. do 30.04.2016r.

Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w projekcie pt. „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka” Działanie 3 – Program w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej:

1) objazdowa szkoła dla rodziców

· położna/pielęgniarka z doświadczeniem w pracy w oddziale noworodków

· instruktor szkoły rodzenia z 3-5 letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w zakresie tematyki ujętej w działaniu (zajęcia z zakresu szkoły rodzenia, żywienie niemowląt, suplementacja, karmienie piersią, chustonoszenie, masaż niemowląt itp.)

· doradca laktacyjny posiadający certyfikaty, kursy, szkolenia

2) „Mama solo”

· położna/pielęgniarka z doświadczeniem w pracy w oddziale noworodków

· doradca laktacyjny posiadający certyfikaty, kursy, szkolenia

3) Klub rodziców maciupków

· lekarz neonatolog specjalista w zakresie neonatologii i pediatrii staż pracy w oddziale neonatologicznym z min 5 lat

· Pielęgniarka/położna ze specjalizacją piel. neonatologicznego staż pracy w oddziale neonatologicznym min 5 lat

· doradca laktacyjny posiadający certyfikaty, kursy, szkolenia

· rehabilitant z wykształceniem wyższym (dyplom magistra fizjoterapii), staż pracy w zawodzie min. 5 lat, doświadczenie w diagnozowaniu dzieci przedwcześnie urodzonych, mile widziane doświadczenie w pracy jako: nauczyciel akademicki lub wykładowca szkoleń i warsztatów

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 10.03.2015r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 16.03.2015r do godz. 10.00

Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 16.03.2015r. do 24.03.2015r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom,
o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

*******************

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 24.02.2015r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 14/2015 dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa podmiotu lub osoby

1.

Świadczenia zdrowotne w Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii oraz Poradni Nocnej I Świątecznej Pomocy Lekarskiej

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Kacperska, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 46/20

2.

Świadczenia zdrowotne w Poradni Medycyny Sportowej

Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska, Krystyna Roguska, 71-421 Szczecin, ul. Wyzwolenia 103/7

3.

Świadczenia zdrowotne w Oddziale Klinicznym Pediatrii, Nefrologii ze stają Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Adrianna Juzyszyn, 74-101 Gryfino, ul. Armii Krajowej 41d

Dyrektor SPS ZOZ “Zdroje”

Danuta Śliwa

*********************

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 18.03.2015r. do 28.02.2017r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii i Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej wraz z innymi poradniami (lekarz specjalista pediatra z zamiarem podjęcia specjalizacji z reumatologii);

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w formie pełnienia dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Sportowej

Usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych pielęgniarek w Oddziale Klinicznym Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć

Usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych pielęgniarek w pozostałych oddziałach

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 24.02.2015r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 04.03.2015r do godz. 10.00

Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 09.03.2015r. do 17.03.2015r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom,
o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

oferta na świadczenia w oddziale zał. nr 1

oferta na świadczenia stawka godzinowa zał. nr 2

oferta na świadczenia zał. nr 3

szczegółowe warunki postępowania zał. nr 4

szczegółowy opis przedmiotu postępowania praca w oddziale zał. nr 5

szczegółowy opis przedmiotu postępowania pielęgniarki zał. nr 6

szczegółowy opis przedmiotu postępowania dyżury/konsultacje zał. nr 7

wzór umowy praca w oddziale zał. nr 8

wzór umowy pielęgniarka/lekarz dyżurny/konsultant zał. nr 9

************************

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w  Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.04.2015r. do 28.02.2017r.

Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych a także koordynacji pracy personelu w Oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 19.02.2015r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 06.03.2015r do godz. 14.00


Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 16.03.2015r. do 24.03.2015r.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom,
o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze : protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

druk oferty na świadczenia zał. nr 1

szczegółowe warunki postępowania zał. nr 2

szczegółowy opis przedmiotu postępowania zał. nr 3

wzór umowy zał. nr 4

******************************

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkurs ofert z dnia 12.02.2015r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 9/2015 został unieważniony w ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła tylko jedna oferta.

Dyrektor SPS ZOZ “Zdroje”

Danuta Śliwa

************************

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie
umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2015r. do 28.02.2017r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii i Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej wraz z innymi poradniami (lekarz specjalista pediatra z zamiarem podjęcia specjalizacji z reumatologii);

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej

Usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek, położnych;

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 12.02.2015r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 19.02.2015r do godz. 10.00

Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 19.02.2015r. do 27.02.2015r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

oferta na świadczenia w oddziale zał. nr 1

oferta na świadczenia lekarza dyżurnego/pielęgniarki zał. nr 2

szczegółowe warunki postępowania

szczegółowy opis przedmiotu postępowania świadczenia w oddziale

wzór umowy na świadczenia w oddziale

szczegółowy opis postępowania świadczenia lekarza dyżurnego

wzór umowy na świadczenia lekarza dyżurnego

szczegółowy opis przedmiotu postępowania na świadczenia pielęgniarki/położnej

wzór umowy na świadczenia pielęgniarki/położnej

*********************

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkurs ofert z dnia 23.01.2015r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 5/2015 został unieważniony w części dotyczącej udzielania świadczeń pielęgniarek i położnych ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła tylko jedna oferta.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Opieki nad Matką                                                                                                                                                                                                                                                       Dzieckiem oraz Szpitala Ogólnego

dr n. med. Paweł Gonerko

***************************

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 23.01.2015r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 5/2015 dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa podmiotu lub osoby

1.

Świadczenia zdrowotne w Oddziale Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Pawłowska, Warszyn 5b, 73-115 Dolice

2.

Świadczenia zdrowotne w Oddziale Klinicznym Pediatrii, Nefrologii ze stają Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć

Hanna Haleczko-Weksznejder Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Poznańska 1e/1, 71-785 Szczecin

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Opieki nad Matką                                                                                                                                                                                                                                                       Dzieckiem oraz Szpitala Ogólnego

dr n. med. Paweł Gonerko

*********************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

zatrudni magistrów fizjoterapii

Wymagane:

  • dyplom magistra fizjoterapii

  • doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

  • obsługa aparatów do elektrostymulacji i terapii energotonowej (HI-TOP), lasera, urządzenia do terapii BTL, aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego BOA, magnetronu, terrapulsu. Lampy Solux

Preferowane:

  • ukończony kurs z zastosowania kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

  • ukończony kurs badania i terapii dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath

  • ukończony kurs z zakresu osteopatii i chiropraktyki

  • ukończony kurs terapii punktów spustowych

Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac Szpitala przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie (pawilon 11, pokój 19 i 20)