Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Praca

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4,          70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.09.2014r. do 28.02.2017r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz w formie pełnia dyżurów medycznych w Oddziale Okulistycznym wraz z poradniami SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie;

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 21.07.2014r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00


Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 04.08.2014 r do godz. 14.00

Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 20.08.2014r. do 28.08.2014r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom,
o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

druk oferty na świadczenia zdrowotne zał. 1

szczegółowe warunki postępowania zał. 2

wzór umowy zał. 3

szczegółowy opis przedmiotu postępowania zał. 4

***********************

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.08.2014r. do 28.02.2017r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w formie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie;

Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek i położnych

Usługi w zakresie wykonywania innych świadczeń zdrowotnych: psychologa w Centrum Psychiatrycznym przy ul. Żołnierskiej 55

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 15.07.2014r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00


Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 22.07.2014 r do godz. 14.00

Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 23.07.2014r. do 31.07.2014r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom,
o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

druk oferty zał. nr 1

druk oferty zał. nr 2

szczegółowe warunki postępowania zał. nr 3

wzór umowy świadczenia dyżurowe zał. nr 4

szczegółowy opis przedmiotu postępowania zał. nr 5

wzór umowy dla psychologa zał. nr 6

szczegółowy opis przedmiotu postępowania zał. nr 7

wzór umowy dla pielęgniarki/położnej zał. nr 8

szczegółowy opis przedmiotu postępowania zał. nr 9

**********************

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 04.07.2014r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 79/2014 dokonano wyboru następujących ofert

Konkurs ofert został unieważniony ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła tylko jedna oferta.

Konkurs zostanie ponownie ogłoszony.

Dyrektor SPS ZOZ „ZDROJE”

Danuta Śliwa

****************************

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.08.2014r. do 28.02.2017r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w formie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie;

Usługi w zakresie wykonywania innych świadczeń zdrowotnych: psychologa w Centrum Psychiatrycznym przy ul. Żołnierskiej 55

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 04.07.2014r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00


Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 11.07.2014 r do godz. 14.00

Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 14.07.2014r. do 22.07.2014r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom,
o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

druk oferty na świadczenia zał. nr 1

druk oferty na świadczenia zał. nr 2

szczegółowe warunki postępowania zał. nr 3

wzór umowy psychologa zał. nr 4

szczegółowy opis przedmiotu postępowania psychologa zał. nr 5

wzór umowy lekarza dyżurującego zał. nr 6

szczegółowy opis przedmiotu postępowania lekarza dyżurującego zał. nr 7

***********************

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPS ZOZ “ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 13.06.2014r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 70/2014 dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa podmiotu lub osoby

1.

Świadczenia zdrowotne w Oddziale Położnictwa i Ginekologii

Indywidualna Praktyka Lekarska

dr n. med. Krzysztof Mędrek,ul. M.Konopnickiej 70, 72-100 Goleniów


********************************

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPS ZOZ “ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 10.06.2014r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 67/2014 dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa podmiotu lub osoby

1.

Świadczenia zdrowotne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Indywidualna Praktyka Lekarska

lek. med. Wojciech Przybył

ul. B. Chrobrego 23, 74-400 Dębno

2.

Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Olga Anozie, ul. A. Krzywoń 4/15, 70-820 Szczecin

3.

Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Bożena Panas, ul. Zawadzkiego 51/702, 71-246 Szczecin

4.

Świadczenia zdrowotne w zakresie położnictwa

Indywidualna Praktyka Położnej Mariola Trębicka, ul. Parkowa 38/18, 71-634 Szczecin

5.

Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Wioletta Woźniak, ul. Świstacza 30/11, 70-798 Szczecin

6.

Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Janina Żukowska, 26-Kwietnia 53/17, 71-126 Szczecin


***********************************