Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Praca

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.11.2015r. do 28.02.2017r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Położnictwa i Ginekologii;

Usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek, położnych;

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 25.09.2015r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 09.10.2015r do godz. 10.00

Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 22.10.2015r. do 30.10.2015r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom,
o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

druk oferty dla pielęgniarki zał. nr 1

druk oferty dla lekarza zał. nr 2

szczegółowe warunki postępowania zał. nr 3

szczegółowy opis przedmiotu postępowania lekarz zał. nr 4

szczegółowy opis przedmiotu postępowania pielęgniarka zał. nr 5

wzór umowy lekarz zał. nr 6

wzór umowy pielęgniarka zał. nr 7

*******************************

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 15.09.2015r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 82/2015 dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa podmiotu lub osoby

1.

Świadczenia zdrowotne pielęgniarki

Maria Taraszkiewicz Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, al. Przyjaciół 18/1, 70-833 Szczecin

2.

Świadczenia zdrowotne pielęgniarki

Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Irena Kasprzak, Gogolewo 4, 73-121 Marianowo

3.

Świadczenia zdrowotne pielęgniarki

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Ewa Kucharek, ul. Goleniowska 14/1, 70-830 Szczecin

4.

Świadczenia zdrowotne pielęgniarki

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Maria Nowicka, ul. Jasna 84/2, 70-777 Szczecin

Dyrektor SPS ZOZ “ZDROJE”

Danuta Śliwa

*****************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” zatrudni osoby  do pracy na na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

Wymagane wykształcenie:

studia wyższe w kierunku praca socjalna

policealne: Szkoła Pracowników Służb Społecznych.

Pożądane cechy:

operatywność, umiejętność w nawiązywaniu kontaktów, dyskrecja, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

umowę o pracę na zastępstwo        

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  91 88 06  436 Pani Joanna Kierakowicz

*****************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

zatrudni
LEKARZA specjalistę w dziedzinie kardiologii dziecięcej
do nowo powstałego
Oddziału Kardiologii Dziecięcej w Centrum Opieki nad Kobietą
i Dzieckiem w Szczecinie przy ul. Mącznej 4.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
Wynagrodzenie: do uzgodnienia.
Oferujemy mieszkanie służbowe w niewielkiej odległości
od miejsca wykonywania pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert na adres
kadry_place@szpital-zdroje.szczecin.pl
lub w Dziale Kadr i Płac SPS ZOZ “ZDROJE”
ul. Mączna 4,  Szczecin
(budynek Administracji pokój 19,20 lub 21).

*****************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

zatrudni lekarza- pediatrę w Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej

Wymagana specjalizacja z pediatrii (również I stopnia) lub ukończony drugi rok specjalizacji z pediatrii.

Warunki umowy- do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail kadry_place@zoz-zdroje.pl
lub o kontakt telefoniczny pod nr (91) 88 06 387

****************************

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.10.2015r. do 28.02.2017r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Położnictwa i Ginekologii;

Usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek, położnych;

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 15.09.2015r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 21.09.2015r do godz. 10.00

Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 22.09.2015r. do 30.09.2015r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom,
o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

druk oferty pielęgniarka/położna zał. nr 1

oferta na świadczenia lekarz zał. nr 2

szczegółowe warunki postępowania zał. nr 3

szczegółowy opis postępowania lekarz zał. nr 4

szczegółowy opis przedmiotu postępowania pielęgniarka zał. nr 5

wzór umowy lekarz zał. nr 6

wzór umowy pielęgniarka zał. nr 7

****************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” poszukuje osób do pracy na stanowisku

lekarz specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej  lub
 • ortopedii i traumatologii  lub
 • neurologii   lub
 • reumatologii  lub
 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu  lub
 • rehabilitacji ogólnej  lub
 • rehabilitacji  lub
 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii  lub
 • fizjoterapii i balneoklimatologii   lub
 • balneologii   lub
 • balneologii i medycyny fizykalnej  lub

lekarz za specjalizacją I st.  w dziedzinie:

 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu  lub
 • rehabilitacji ogólnej  lub
 • rehabilitacji   lub
 • rehabilitacji medycznej  lub
 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii   lub

lekarz /minimum ukończony drugi rok specjalizacji / w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej   lub
 • balneologii i medycyny fizykalnej

Warunki zatrudnienia :        do uzgodnienia

Termin rozpoczęcia pracy:   od  zaraz

************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

PILNIE poszukuje osób do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ na oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej.

Mile widziane doświadczenie w pracy na oddziałach psychiatrycznych oraz kursy kwalifikacyjne lub specjalizacja w zakresie psychiatrii. Oferujemy umowę o pracę lub na zlecenie, warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.

*****************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

poszukuje do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA/ PIELĘGNIARZ ANESTEZJOLOGICZNY

Wymagania:

 • kurs kwalifikacyjny z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
 • lub: specjalizacja z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub na zlecenie,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.

************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

poszukuje do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w pracowni endoskopii / kolonoskopii

Wymagania:

 • specjalistyczny kurs w zakresie endoskopii
 • doświadczenie

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub na zlecenie,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.

****************************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” poszukuje osób do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub na zlecenie,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.

********************

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 23.07.2015r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 69/2015 dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa podmiotu lub osoby

1.

Świadczenia zdrowotne pielęgniarki

F H U „Granwi” Aneta Górska, ul. Bohaterów Warszawy 79, 72-200 Nowogard

2.

Świadczenia w Aptece Szpitalnej

Usługi farmaceutyczne Bartosz Durko, ul. Kazimierza Królewicza 2f/16, 71-552 Szczecin

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

opieki nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego

dr n. med. Paweł Gonerko