Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Praca

                                                                      Ogłoszenie

o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki
zdrowotnej w okresie od 01.04.2018r. maksymalnie do 31.03.2021r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności, pełnienia dyżurów medycznych oraz koordynacji pracy personelu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej .

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.
Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 14.03.2018r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 21.03.2018r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:
1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. jakość udzielanych świadczeń,
3. kwalifikacje oferenta
4. cena
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 22.03.2018r. do 30.03.2018r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

                                               szczegółowe warunki postępowania

                                                       oferta na świadczenia

                                                 wzór umowy na świadczenia

                                     szczegółowy opis przedmiotu postępowania

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że konkurs ofert z dnia 07.03.2018r. ogłoszony na podstawie zarządzenia dyrektora nr 47/2018
na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności, pełnienia dyżurów medycznych oraz koordynacji pracy personelu w
Zakładzie Diagnostyki Obrazowej został unieważniony, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, iż dokonuje modyfikacji ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez zmianę terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Termin składania ofert: 21.03.2018 r. do godz. 10:00.
Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: od dnia 22.03.2018r. do dnia 30.03.2018r.

Wprowadzone zmiany maja moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie dokumentacji istotnych warunków konkursu ofert. Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
dr n. med. Łukasz Tyszler
Dyrektor SPS ZOZ „Zdroje”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, iż dokonuje modyfikacji ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez zmianę 0terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Termin składania ofert: 21.03.2018 r. do godz. 10:00.
Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: od dnia 22.03.2018r. do dnia 30.03.2018r.

Wprowadzone zmiany maja moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie dokumentacji istotnych warunków konkursu ofert. Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
dr n. med. Łukasz Tyszler
Dyrektor SPS ZOZ „Zdroje”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                 Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.04.2018r. maksymalnie do 31.03.2021r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej .

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.
Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 08.03.2018r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 13.03.2018r. do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:
1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. jakość udzielanych świadczeń,
3. kwalifikacje oferenta
4. cena
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 14.03.2018r. do 22.03.2018r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

                                                               oferta na świadczenia

                                                 szczegółowe warunki postępowania

                                                wzór umowy o udzielanie świadczeń

                                                     szczegółowy opis postępowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                             Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki
zdrowotnej w okresie od 01.04.2018r. maksymalnie do 31.03.2021r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej .

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.
Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 08.03.2018r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 13.03.2018r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:
1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. jakość udzielanych świadczeń,
3. kwalifikacje oferenta
4. cena
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 14.03.2018r. do 22.03.2018r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

                                                                  oferta na świadczenia

                                                   szczegółowe warunki postępowania

                                                 wzór umowy o udzielanie świadczeń

                                                     szczegółowy opis postępowania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                   Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej
Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.04.2018r. maksymalnie do 31.03.2021r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności, pełnienia dyżurów medycznych oraz koordynacji pracy personelu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej .

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”. Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 08.03.2018r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia,
pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 13.03.2018r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:
1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. jakość udzielanych świadczeń,
3. kwalifikacje oferenta
4. cena
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 14.03.2018r. do 22.03.2018r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

                                                 oferta na świadczenia

                                   szczegółowe warunki postępowania

                                                   wzór umowy

                                   szczegółowy opis przedmiotu postepowania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                   Ogłoszenie

o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej
Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki
zdrowotnej w okresie od 01.04.2018r. maksymalnie do 31.12.2019r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach prewencji rentowej ZUS SPS ZOZ „Zdroje”.

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.
Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 08.03.2018r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 21.03.2018r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:
1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. jakość udzielanych świadczeń,
3. kwalifikacje oferenta
4. cena
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 22.03.2018r. do 30.03.2018r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

                                                                                 Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

                                                               szczegółowe warunki postępowania

                                                                      oferta na świadczenia

                                                                            wzór umowy

                                                     szczegółowy opis przedmiotu postepowania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że konkurs ofert z dnia 27.02.2018r. ogłoszony na podstawie zarządzenia dyrektora nr 37/2018
na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach prewencji rentowej ZUS został unieważniony, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie
wpłynęła żadna oferta.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                       Ogłoszenie

o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej
Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki
zdrowotnej w okresie od 01.04.2018r. maksymalnie do 31.03.2023r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii.

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.
Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 05.03.2018r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 16.03.2018r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:
1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. jakość udzielanych świadczeń,
3. kwalifikacje oferenta
4. cena
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 19.03.2018r. do 27.03.2018r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.                                                                                                                                                          Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

                                                                                 Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

       szczegółowe warunki postępowania

oferta na świadczenia

szczegółowy opis przedmiotu postepowania

wzór umowy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

ZDROWOTNYCH   W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że konkurs ofert z dnia 23.02.2018r. ogłoszony na podstawie zarządzenia dyrektora nr 36/2018
na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii został unieważniony, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu
terminie nie wpłynęła żadna oferta.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                 Ogłoszenie

o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej
Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.04.2018r. maksymalnie do 31.03.2023r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii.

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.
Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w  Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 05.03.2018r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 16.03.2018r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:
1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. jakość udzielanych świadczeń,
3. kwalifikacje oferenta
4. cena
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 19.03.2018r. do 27.03.2018r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

                                                                                           Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

oferta na świadczenia

szczegółowe warunki postępowania

wzór umowy

szczegółowy opis przedmiotu postepowania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

ZDROWOTNYCH  W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że konkurs ofert z dnia 23.02.2018r. ogłoszony na podstawie zarządzenia dyrektora nr 35/2018
na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii został unieważniony, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu
terminie nie wpłynęła żadna oferta.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                       Ogłoszenie

o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej
Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki
zdrowotnej w okresie od 01.04.2018r. maksymalnie do 31.03.2023r.

Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek i położnych.

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.
Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 01.03.2018r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 16.03.2018r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:
1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. jakość udzielanych świadczeń,
3. kwalifikacje oferenta
4. cena
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 19.03.2018r. do 27.03.2018r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

                                                                                Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

                                                            szczegółowe warunki postępowania

                                                                  wzór oferty na świadczenia

                                                                           wzór umowy

                                                  szczegółowy opis przedmiotu postępowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                    Ogłoszenie

o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej
Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.04.2018r. maksymalnie do 31.03.2023r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z izbą przyjęć.

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.
Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 01.03.2018r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 16.03.2018r do godz. 10.00
Kryteriami oceny ofert będą:
1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. jakość udzielanych świadczeń,
3. kwalifikacje oferenta
4. cena
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 19.03.2018r. do 27.03.2018r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

                                                                                      Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

                                                                        oferta na świadczenia

                                                            szczegółowe warunki postępowania

                                                                             wzór umowy

                                                     szczegółowy opis przedmiotu postępowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPS ZOZ „ZDROJE” poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko Pracownika Socjalnego.

Wykształcenie: Studia wyższe w kierunku praca socjalna, Policealne: Szkoła
Pracowników Służb Społecznych.

Umiejętności: analizy i rozwiązywanie problemów,planowania pracy własnej,
komunikowania się, współpracy.

Cechy: operatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów, dyskrecja, wysoka
kultura osobista.

Telefon kontaktowy: 91 88 06 419 lub 668 154 904 Joanna Kierakowicz


 


SPS ZOZ „ZDROJE” pilnie poszukuje pracownika w wymiarze pełnego etatu.

 1. Stanowisko:                         salowy/salowa w Oddziale Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii
 2. Rodzaj zatrudnienia:            umowa o pracę
 3. Wykształcenie:                   minimum  zawodowe
 4. Wynagrodzenie:               do uzgodnienia

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do p. Jana Ślęzaka z-cy dyrektora ds. pielęgniarstwa SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, budynek administracji pok. nr 29,  tel.91-88-06-223.

 


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” zatrudni osobę  do pracy na stanowisku konserwator – elektryk

 1. Rodzaj zatrudnienia:            umowa o pracę
 2. Wykształcenie:                   minimum  zawodowe
 3. Uprawnienia:                   E – elektryczne              
 4. Wynagrodzenie:               do uzgodnienia

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w Dziale Technicznym SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, Szczecin tel.91-88-06-508


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” zatrudni osobę  do pracy na stanowisku  konserwator – hydraulik,  ślusarz

 1. Rodzaj zatrudnienia:            umowa o pracę
 2. Wykształcenie:                   minimum  zawodowe
 3. Uprawnienia:                   E -gazowe           
 4. Wynagrodzenie:               do uzgodnienia

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w Dziale Technicznym SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, Szczecin tel.91-88-06-508

 


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie

poszukuje Lekarza chętnego do pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą przyjęć

Warunki umowy ( forma umowy i wynagrodzenie) – do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w Dziale Kadr i Płac SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, Szczecin (budynek Administracji pokój 19,20 ) lub przesyłanie na adres e-mail  a.marszalek@zoz-zdroje.pl


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie

zatrudni

Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza będącego w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarzy chcących odbywać specjalizację z dziedziny psychiatrii w trybie rezydentury w naszej placówce.

Warunki umowy ( forma umowy i wynagrodzenie) – do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w Dziale Kadr i Płac SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4, Szczecin (budynek Administracji pokój 19,20 ) lub przesyłanie na adres e-mail  a.jankowska@zoz-zdroje.pl


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” zatrudni osobę  do pracy na na stanowisko

ELEKTRYK

Wymagane wykształcenie: średnie techniczne

Wymagane doświadczenie: praca w zawodzie minimum 1 rok

Wymagane umiejętności i uprawnienia:

E – sprężarki o mocy powyżej 20 kW

E – urządzenia, instalacje i  sieci elektroenergetyczne do 1 kW

Oferujemy:

umowę o pracę

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  91 88 06  309 – Pan Edward Smólski


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

OKULISTA. Oddział Okulistyczny ZOZ Zdroje w SZCZECINIE zatrudni okulistę zainteresowanego chirurgią odcinka przedniego oka, w tym leczeniem zeza, iniekcjami wewnątrzgałkowymi i laseroterapią m.in. retinopatii wcześniaczej. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail j.sowinska@zoz-zdroje.pl lub telefoniczny 918806331 (374).

 


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” poszukuje osób do pracy na stanowisku

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub na zlecenie,
 • warunki płacowe do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres e-mail:  j.slezak@zoz-zdroje.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami 91 88-06-223 lub 91 88-06-267.