Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Praca

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 09.02.2015r. do 28.02.2017r.

Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Noworodków Patologii i Intensywnej Terapii wraz z poradniami; Klinicznym Oddziale Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć oraz poradni przyszpitalnej (lekarz specjalista pediatra z doświadczeniem w pracy w oddziale nefrologicznym);

Usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek, położnych;

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych warunkach postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia: od dnia 23.01.2015r. lub otrzymać w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 20: do dnia 28.01.2015r do godz. 10.00

Kryteriami oceny ofert będą:

1 doświadczenie w udzielaniu świadczeń,

2. jakość udzielanych świadczeń,

3. kwalifikacje oferenta

4. cena

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia dnia od 28.01.2015r. do 06.02.2015r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Podmiotom,
o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze: protest i odwołanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

oferta na świadczenia w oddziale zał nr 1

oferta na świadczenia pielęgniarki zał nr 2

szczegółowe warunki postępowania zał nr 3

szczegółowy opis przedmiotu postępowania lekarz zał nr 4

szczegółowy opis przedmiotu postępowania pielęgniarki zał nr 5

wzór umowy na świadczenia lekarza zał nr 6

wzór umowy dla pielęgniarki zał nr 7

**********************

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkurs ofert z dnia 19.01.2015r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 2/2015 został unieważniony w części dotyczącej udzielania świadczeń lekarskich ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła tylko jedna oferta.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Opieki nad Matką                                                                                                                                                                                                                                                       Dzieckiem oraz Szpitala Ogólnego

dr n. med. Paweł Gonerko

****************************

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPS ZOZ „ZDROJE”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, że w konkursie ofert z dnia 19.01.2015r. ogłoszonego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 2/2015 dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa podmiotu lub osoby

1.

Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Irena Jachimowicz, ul. Walecznych 7/16, 70-744 Szczecin

2.

Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa

Aldona Powązka Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, Lisowo 8/2, 73-120 Chociwel

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Opieki nad Matką                                                                                                                                                                                                                                                   Dzieckiem oraz Szpitala Ogólnego

dr n. med. Paweł Gonerko

*********************************

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

zatrudni magistrów fizjoterapii

Wymagane:

  • dyplom magistra fizjoterapii

  • doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

  • obsługa aparatów do elektrostymulacji i terapii energotonowej (HI-TOP), lasera, urządzenia do terapii BTL, aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego BOA, magnetronu, terrapulsu. Lampy Solux

Preferowane:

  • ukończony kurs z zastosowania kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

  • ukończony kurs badania i terapii dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath

  • ukończony kurs z zakresu osteopatii i chiropraktyki

  • ukończony kurs terapii punktów spustowych

Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac Szpitala przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie (pawilon 11, pokój 19 i 20)