Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Zespół Etyczny

 

 

Przewodnicząca Zespołu Etycznego SPS ZOZ ,,Zdroje”

 Dorota Ewa Piechota – etyk

informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 135/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje”
został powołany Zespół Etyczny.

 

Zespół został powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Podstawowe cele Zespołu to:

·         promowanie zachowań i standardów etycznych wśród pracowników oraz osób
świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,

·         rozwiązywanie problemów natury etycznej.

 

Sprawy wymagające rozpatrzenia przez Zespół Etyczny należy składać w formie pisemnej
w Sekretariacie Głównym do przewodniczącej zespołu.

Do rozstrzygania kwestii spornych delegowana będzie część składu Zespołu.

 

 

Dorota Ewa Piechota

przewodnicząca Zespołu Etycznego

 

Szczecin, dnia 11 grudnia 2013 roku