Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Ordynator: lek. med. Anna Starkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa – Dorota Kalisz

Telefony kontaktowe:

Gabinet Ordynatora – tel. 91-88-06-182

Gabinet lekarski – tel. 91-88-06-143

Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91-88-06-156

Sekretariat – tel. 91-88-06-152

Dyżurka pielęgniarek odcinek A – tel. 91-88-06-124

Dyżurka pielęgniarek odcinek B – tel. 91-88-06-123

Dział rehabilitacji – tel. 91-88-06-102

Pielęgniarka środowiskowa – tel. 91-88-06-173

Pawilon 6

Zakład dysponuje 80 łóżkami dla chorych ze schorzeniami somatycznymi wymagających całodobowych świadczeń obejmujących opiekę, pielęgnację, rehabilitację i leczenie. Do Zakładu mogą być kierowani chorzy zarówno z oddziałów szpitalnych jak również bezpośrednio z domu. Przed przyjęciem do Zakładu należy złożyć wniosek o przyjęcie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu. Odpowiednie formularze można pobrać klikając na poniższe linki:

Program do odczytu plików – do pobrania

Wniosek o wydanie skierowania

Skierowanie do ZPO

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie o odbiorze pacjenta

Oświadczenie o płatności

Karta oceny – skala Barthel 2012

W przypadku karmienia chorego przez zgłębnik żołądkowy lub gastrostomię należy dołączyć wypełnione druki jak niżej:


NRS lub SGA
Karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego

a dla chorych nieprzytomnych dodatkowo druk

Skala Glasgow

Do wyżej wymienionych, wypełnionych formularzy należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów: 1) dowód osobisty, 2) legitymacja emeryta-rencisty, 3) aktualna decyzja o waloryzacji emerytury/renty oraz ewentualnie jeżeli pacjent posiada 4) legitymacja kombatancka/osoby represjonowanej.

Skompletowane dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego /od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00/ lub przesłać pocztą.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą opartą na skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.(Rozp. MZ z dnia 30.08.2009 r, Dz. U. Nr 140, poz.1147).

O zakwalifikowaniu do przyjęcia do Zakładu i ewentualnym wyznaczeniu terminu przyjęcia, chory bądź jego przedstawiciel ustawowy (osoba reprezentująca) zostanie powiadomiony odrębnie.

Jednocześnie informujemy, że świadczenie usług w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz częściowo przez chorego (Rozp. MZiOS z dnia 30.12.1998 r, Dz. U. Nr 166, poz. 1265). Pacjent przebywający w Zakładzie (ZPO) ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie (ZPO) osoby skierowanej albo osoby przebywającej w ( ZPO) jest ustalana na okres roku, opłatę miesięczną za pobyt w Zakładzie ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w Zakładzie (ZPO). Opłatę za pobyt obniża się odpowiednio o liczbę dni nieobecności w danym miesiącu w Zakładzie, pod warunkiem pisemnego poinformowania kierownika Zakładu przez osobę przebywającą w Zakładzie o nieobecności co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba że powiadomienie było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został uwiarygodniony.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym o profilu ogólnym. Zakład nie sprawuje opieki nad dziećmi.

Szczegółowe informacje dotyczące Zakładu uzyskają Państwo pod numerem telefonu 91-88-06-152 w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00.